همکاران حوزه معاونت برنامه ریزی

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تماس

آدرس پست الکترونیک

دکتــر عبداله رحیمی

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

۳۴۱۳۴۱۹۴

 

 حامد صورتی

رئیس  اداره سرمایه گذاری و دانش بنیان و مسئول آموزش نیروی انسانی

۳۳۴۱۲۵۳۱

H_sourati@yahoo.com

محمد علی کارچانی

رئیس اداره برنامه وبودجه

۳۳۴۱۲۵۳۲

Ali.karchani@yahoo.com

مجید مهدوی

کارشناس سرمایه گذاری

۳۳۴۱۲۵۳۱

mmh.aau@gmail.com

فاطمه غنی

کارشناس بودجه

۳۳۴۱۲۱۰۹

 

فیروزه منصوری

کارشناس آمار

۳۴۱۳۰۱۲۴

arak@iau-arak.ac.ir

رضا کشوری حمید

مسئول دفتر معاون برنامه ریزی

۳۴۱۳۴۱۴۹

araktarh@gmail.com