فعالیتها

 

 

اهم فعالیتهای انجام شده در بخش امور اقتصادی شرکتهای دانش بنیان و سرمایه گذاری 

نوع فعالیت

نام سازمان

تاریخ

وضعیت

تفاهم نامه ها ی همکاری

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی

آذرماه 94

انعقاد تفاهم نامه همکاری

سازمان نظام مهندسی - قرارداد آموزشی

آذرماه 94

انعقاد قرارداد مجری آموزشی

مجری برگزاری دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی ساختمان

آذرماه 94

اقدامات مقدماتی انجام شده

فعالیتهای دانش بنیان

3 پرونده دانش بنیان

آذرماه 94

بررسی وآماده طرح در شورای سرمایه گذاری دانش بنیان

شرکتهای سرمایه گذاری

3 پرونده سرمایه گذاری پیشنهادی

آذرماه 94

بررسی شده و آماده طرح در شورای سرمایه گذاری و دانش بنیان