بخشنامه ها

بخشنامه های امور اقتصادی دانش بنیان 

ردیف

عنوان بخشنامه

شماره و تاریخ

لینک دسترسی

1

شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت ها و موسسه های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی

404397/81

تاریخ 7/12/92

/Files//Content/92_404397-9(2).pdf

2

ضرورت های تشکیل شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان

3239/10 مورخ 18/1/93

/Files//Content/93_3239.pdf

3

شناسایی ظرفیت ها و ایده های آموزشی ثروت آفرین و توسعه محور در دانشگاه آزاد اسلامی

22716/10 مورخ 8/2/93

/Files//Content/93_22716-8.pdf

4

ابلاغ راهنمای تهیه و معرفی برنامه کاری وتوجیه اقتصادی طرح برای شرکت های دانش بنیان

53101/ص/93 مورخ 20/5/93

/Files//Content/93_53101-5.pdf

5

ابلاغ شیوه نامه فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری دانشکده در حوزه های مختلف

53103/ص/93 مورخ 20/5/93

/Files//Content/93_53103-6.pdf

6

آئین نامه مشارکت دانشگاه با اشخاص حقیقی و حقوقی

53104/ص/93 مورخ 20/5/93

/Files//Content/93_53104-7.pdf

7

مراحل ارائه بررسی تایید و تصویب طرح های دانش بنیان

98420 مورخ 11/11/93

/Files//Content/93_98420-4.pdf

8

سقف مجاز و نحوه تایید و تصویب طرح های دانش بنیان  

109524 مورخ 14/12/93

/Files//Content/93_109524-3.pdf

9

شرایط حمایت مالی طرح های دانش بنیان

112982 مورخ 24/12/93

/Files//Content/93_112982-2.pdf

10

تفکیک وظایف معاونت پژوهش و فناوری با معاونت برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

32501/57 مورخ 26/5/94

/Files//Content/94_32501-1.pdf

  11 بخش نامه آموزش کارکنان دولت با مجوز سازمان برنامه ریزی  57/77967 مورخ 94/10/15

/Files//Content/amozesh karkonan.pdf

  12 مجموعه مقررات ، ضوابط و فرایند های تشکیل جلسه  کتاب مجموعه مقررات  /Files//Content/mogararat.pdf
   13 تفکیک وظایف حوزه های پژوهش و اقتصاد دانش بنیان  10/85302 مورخ 94/11/10 /Files//Content/tafkik vazayef.pdf
   14 نحوه تشکیل شرکت های دانش بنیان نوع 1 و 2 و سرمایه گذاری  10/82363 مورخ 94/10/30 /Files//Content/tashkil sherkat.pdf