لینکهای مرتبط با ما

                                                               

معاونت برنامه ریزی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

http://barname.iau.ir

سامانه دفتر توانمندسازی و آموزش‌های کاربردی

http://ehr.barname.iau.ir

دفتر برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی 

http://opb.barname.iau.ir