برنامه راهبردی ششم استان مرکزی

برنامه راهبردی پنج ساله ششم دانشگاه آزاد اسلامی - استان مرکزی 

فایل را از اینجا Files//Content/barnameh6 ostan(2).pdf  دانلود نمایید.