برنامه و بودجه

 

شرح وظایف دفتر طرح وبرنامه وبودجه

-  تهیه و تنظیم پیش بینی بودجه سالانه دانشگاه 

- تهیه و پیش بینی برنامه های پنج ساله و راهبردی دانشگاه 

- تهیه و تنظیم طرح­ها و برنامه‌های مورد نیاز و تشخیص اولویت آنها

-  تعیین اولویت‌های برنامه‌ای دانشگاه

-  ارزیابی کلیه طرح‌ها و برنامه‌های ارائه شده و تجزیه و تحلیل آنها

-  انجام بررسی‌های لازم به منظور شناسایی امکانات و نیازمندیهای موجود در زمینه برنامه های دانشگاه

 -  تنظیم برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت واحد دانشگاهی

-  تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات لازم به منظور تهیه و تنظیم برنامه های واحد و اطلاع از وضعیت شاخص های آماری دانشگاه

-  ارایه طرح های جدید به منظور توسعه  کمی و کیفی واحد دانشگاهی

-  پیگیری روند اجرای برنامه‌های واحد دانشگاهی و تنظیم گزارش های ادواری و ارسال آن به دفتر طرح و برنامه و بودجه سازمان مرکزی

-  ارزیابی سالیانه برنامه‌های تدوین شده در واحد

-  تطبیق برنامه های تدوین شده در واحد با برنامه های کلان دانشگاه آزاد اسلامی و برنامه های منطقه ای

-  ارزیابی سالیانه امتیاز واحد براساس شاخص کمی و کیفی تعریف شده به منظور کسب امتیاز جدید از سازمان مرکزی

-  عضویت در کمیته بودجه و همکاری در تهیه و تنظیم بودجه سالانه واحد با همکاری سایر دفاتر و انجام اقدامات لازم در این زمینه

-  بررسی و ارزیابی عملکرد بودجه و مقایسه آن با برنامه های واحد

-  اجرای سیاست های بودجه ای تعیین شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه و بررسی و ارزیابی عملکرد بودجه و مقایسه آن با برنامه های واحد

-  ارتباط مستمر و انجام هماهنگی لازم با دفتر طرح و برنامه و بودجه سازمان مرکزی

-  مشخص نمودن انحراف بودجه عملیانی هر 3 ماهه