معرفی معاون

نام و نام خانوادگی:دکتر غلامعلی حاجی
مرتبه علمی : استادیار پایه 17
 
پست الکترونیکی: g-haji@iau-arak.ac.ir 
 
مقاطع آموزشی
 
۱- کارشناسی،۱۳۷۲،علوم اقتصادی،دانشگاه شهید بهشتی،تهران
۲- کارشناسی ارشد،۱۳۷۵،علوم اقتصادی،دانشگاه اصفهان ،اصفهان
۳- دکتری،۱۳۹۳، علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 
سوابق اجرایی
 
۱- مدیرگروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحداراک
۲- سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان
۳- معاون آموزشی و دانشجویی،دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحداراک
 
کتابهای منتشرشده
۱- حل و تشریح کامل مسائل مبانی اقتصادسنجی جلد ۱و۲، انتشارات امید انقلاب،۱۳۹۴
۲- اقتصاد کلان،اراک ،دانشگاه آزاد اسلامی واحداراک،۱۳۹۰

طرحهای پژوهشی

۱-  بررسی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در استانهای ایران طی سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶

۲-  بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید و بهره وری کل عوامل در بخش صنعت استان مرکزی

۳- بررسی رابطه اندازه دولت با رشد اقتصادی در ایران طی سالهای ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۶