دوره های ویزه دانشجویان بورسیه

ردیف

نام دوره یا کارگاه

شناسه

گستره جغرافیایی

مدت دوره

واحد درسی

1

مهارت های تعلیم و تربیت(ویژه دانشجویان بورسیه)

3208/0512/94ب

واحد

120

-