دوره های ویژه مدیران

ردیف

نام دوره یا کارگاه

شناسه

گستره جغرافیایی

مدت دوره

واحد درسی

1

مدیریت عملیاتی(وبژه دفاطرطرح وبرنامه وبوجه)

2601/0512/94م

واحد

24

5/1

2

تشکیلات وظیفه بندی مشاغل

1156/0512/94م

واحد

24

5/1

3

اخلاق مدیریت

8130/0512/94م

واحد

16

1

4

اخلاق حرفه ای

3301/0512/94م

واحد

24

5/1

5

بصیرت دینی وسیاسی

6057/0512/94م

واحد

8

5/0

6

ارزیابی ورتبه بندی واحدهای دانشگاهی

5063/0512/94م

واحد

8

5/0

7

مدیریت خلاق

1149/0512/94م

واحد

24

5/1

8

راهکارهای صرفه جویی انرژی مصرفی درسازمان

6070/0512/94م

واحد

8

5/0

9

انسان شناسی دینی ومعنای آن

7041/0512/94م

واحد

8

5/0

10

آشنایی باآیین نامه جدید ارتقاء اعضای هیات علمی

7110/0512/94م

واحد

8

5/0

11

جایگاه ونقش جامعه دانشگاهی درشرکت ها وموسسات دانش بنیان

7141/0512/94م

واحد

16

1

12

مدیریت موثر جلسات

8117/0512/94م

واحد

12

-

13

ارزشیابی عملکرد کارکنان

8120/0512/94م

واحد

16

1

14

تحول درنظام اداری

8122/0512/94م

واحد

24

5/1

15

مدیریت مشارکتی

8134/0512/94م

واحد

16

1

16

جهاداقتصادی وبررسی ابعادآن

9036/0512/94م

واحد

16

1

17

مدیریت سایت طرح های تحقیقاتی

1158/0512/94م

واحد

16

1

18

مدیریت انتشارات

1157/0512/94م

واحد

8

5/0