دوره های ویژه کارکنان

ردیف

نام دوره یا کارگاه

شناسه

گستره جغرافیایی

مدت دوره

واحد درسی

1

آشنایی مقدماتی باحسابرسی کامپیوتری

1063/0512/94ک

واحد

24

5/1

2

مقدمات نیازسنجی آموزشی

1065/0512/94ک

واحد

8

5/0

3

کارگزینی

1105/0512/94ک

واحد

16

1

4

میزبانی وفنون پذیرایی

1122/0512/94ک

واحد

16

1

5

آشنایی بازلزله وراه های کاهش خسارت ناشی از آن

1104/0512/94ک

واحد

17

1

6

رانندگان

1106/0512/94ک

واحد

32

2

7

بررسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

1112/0512/94ک

واحد

16

1

8

کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی

1508/0512/94ک

واحد

18

1

9

افسردگی تشخیص ودرمان

1806/0512/94ک

واحد

24

5/1

10

مدیریت اسنادوگردش مکاتبات اداری

1118/0512/94ک

واحد

16

1

11

باغبانی وطراحی فضای سبز

1120/0512/94ک

واحد

46

2

12

خدمات

1107/0512/94ک

واحد

16

-

13

مدیریت خرید وانبارداری

1204/0512/94ک

واحد

34

2

14

کتابداری واطلاع رسانی– مقدماتی 1

1501/0512/94ک

واحد

40

5/2

15

کتابداری واطلاع رسانی پیشرفته

1505/0512/94ک

واحد

40

5/2

16

آشنایی با نرم افزار power point

1609/0512/94ک

واحد

16

1

17

روابط اجتماعی وخانواده

4314//0512/94ک

واحد

32

2

18

ارزشها و ویژگی های دفاع مقدس

6007/0512/94ک

واحد

16

1

19

استفاده عملیاتی از نرم افزار آموزش وشهریه(سیدا4)

1642/0512/94ک

واحد

8

5/0

20

اخلاق حرفه ای

3301/0512/94ک

واحد

24

5/1

21

روانخوانی و مفاهیم قرآن کریم

4204/0512/94ک

واحد

32

2

22

مرزبانی ازمکتب اهل بیت (ع)

5055/0512/94ک

واحد

16

1

23

آئین نامه های مالی ومعاملات دانشگاه آزاد اسلامی

5057/0512/94ک

واحد

8

15

24

آشنایی بامهارت های فرزندپروری

6030/0512/94ک

واحد

16

1

25

آسیب شناسی فرهنگ دینی

5062/0512/94ک

واحد

24

5/1

26

تربیت قرآنی وراهکارهای آن

6001/0512/94ک

واحد

16

1

27

روان خوانی قرآن کریم بالهجه فصیح عربی والفاز صحیح نماز

6004/0512/94ک

واحد

16

1

28

وظایف ونقش های انتظامات

6033/0512/94ک

واحد

24

5/1

29

حجاب وعفاف و راهکارهای گسترش آن در دانشگاه وجامعه

9025/0512/94ک

واحد

16

1

30

آن چه کاربران باید بدانند

1623/0512/94ک

واحد

8

5/0

31

آشنایی باروش های پیشگیری اعتیاد

1803/0512/94ک

واحد

25

5/1

32

معنا شناسی سوره های حمدو توحید

6013/0512/94ک

واحد

8

5/0

33

مدیریت امور خوابگاهها

2525/0512/94ک

واحد

8

5/0

34

گرافیک کامپیوتری(1)

6010/0512/94ک

واحد

16

1

35

سلامت درمحیط کار باورزش همگانی

6047/0512/94ک

واحد

8

5/0

36

مسئولین و کارشناسان امور فارغ التحصیلان

2524/0512/94ک

واحد

16

1

37

نقش عوامل آموزشی- فرهنگی موثر برتخریب گری اموال دانشگاه دردانشجویان

6049/0512/94ک

واحد

8

5/0

38

قرآن درخانه (آموزش غیرحضوری ترجمه و مفاهیم ریا قرآن کریم)

6060/0512/94ک

واحد

32

2

39

استرس ،مقابله وپیشگیری (غیرحضوری)

1808/0512/94ک

واحد

22

5/1

40

آموزش فنون اداری

1103/0512/94ک

واحد

24

1

41

بحث مهدویت 2

6053/0512/94ک

واحد

16

1

42

بیان اسرار وعبودیت بندگی با محوریت نماز واحکام

6061/0512/94ک

واحد

8

5/0

43

آشنایی بانماز جماعت وبرکات آن

6062/0512/94ک

واحد

8

5/0

44

راهکارهای صرفه جویی انرژی مصرفی سازمان

6070/0512/94ک

واحد

8

5/0

45

استانداردسازی و ایمنی کار در آزمایشگاه ها2

6020/0512/94ک

واحد

16

1

46

استانداردسازی و ایمنی کار در آزمایشگاه ها3

6021/0512/94ک

واحد

16

1

47

اینترنت 1

01/1605/0512/94ک

واحد

32

2

48

اینترنت 1

02/1605/0512/94ک

واحد

32

2

49

ورزش درمانی

7004/0512/94ک

واحد

16

1

50

تجوید وتلاوت قرآن کریم

7035/0512/94ک

واحد

24

5/1

51

مبانی انقلاب اسلامی

7052/0512/94ک

واحد

16

1

52

آسیب شناسی عزاداری محرم

01/9022/0512/94ک

واحد

16

1

53

بهره وری نیروی انسانی

8113/0512/94ک

واحد

8

5/0

54

روش های تفسیری ساده قرآن

9030/0512/94ک

واحد

8

5/0

55

راههای جلوگیری ازرفتارهای پرخطر

7006/0512/94ک

واحد

8

5/0

56

آموزش شنا مقدماتی

6085/0512/94ک

واحد

16

1

57

وصایای حضرت امام خمینی (ره)

1/6087/0512/94ک

واحد

16

1

58

وصایای حضرت امام خمینی (ره)

2/6087/0512/94ک

واحد

16

1

59

گیاهان دارویی وگیاه درمانی

1071/0512/94ک

واحد

24

5/1

60

رویاروئی باتغییردرمحل کار

6072/0512/94ک

واحد

24

5/1

61

اصول تغذیه دردیدگاه اسلام

4308/0512/94ک

واحد

12

5/1

56

کارکنان دایره امتحانات

1145/0512/94ک

واحد

8

5/0

57

آشنایی باامنیت اطلاعات درسیستم های کامپیوتری

6009/0512/94ک

واحد

8

5/0

58

آیین نگارش ومکاتبات اداری

1113/0512/94ک

واحد

24

5/1

59

مبانی تکریم ارباب رجوع

1144/0512/94ک

واحد

8

5/0

60

آشنایی باساختار بانک های اطلاعاتی وطراحی آن

1607/0512/94ک

واحد

16

1

61

آشنایی با نرم افزار مهندسی matlab

1645/0512/94ک

واحد

32

2

56

راهنمای فهرست نویسی ورده بندی برای کتابداران

4325/0512/94ک

واحد

16

1

57

خدمات واشاعه اطلاعات وحفاظت وارزیابی درکتابخانه ها

4324/0512/94ک

واحد

8

5/0

58

آشنایی با نرم افزارexcel

1604/0512/94ک

واحد

24

5/1

59

مکارم الاخلاق

6015/0512/94ک

واحد

-

-

60

تاریخ تمدن اسلامی

7051/0512/94ک

واحد

16

1

61

بررسی وتحلیل فرق مختلف موجود دردوران معاصر

8133/0512/94ک

واحد

16

1