دوره های ویژه هیأت علمی

ردیف

نام دوره یا کارگاه

شناسه

گستره جغرافیایی

مدت دوره

واحد درسی

1

مقاله نویسی به شیوه نوین

1066/0512/94ه

واحد

16

1

2

شیوه های مختلف نیازسنجی جهت انجام پژوهش ها

1066/0512/94ه

واحد

16

1

3

کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی

1508/0512/94ه

واحد

18

1

4

تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

5023/0512/94ه

واحد

16

1

5

کرسی های نظریه پردازی نقدومناظره

9004/0512/94ه

واحد

8

5/0

6

آشنایی باقوانین سرقت ادبی وراهای کنترل آن به صورت ONLIN

9051/0512/94ه

واحد

12

-

7

روش تحقیق در علوم پزشکی

3116/0512/94ه

واحد

24

5/1

8

روش تحقیق در علوم انسانی

3111/0512/94ه

واحد

40

5/2

9

روش شناسی تحقیق (ویژه رشته های فنی ومهندسی)

3101/0512/94ه

واحد

32

2

10

روش تدریس پیشرفته

3127/0512/94ه

واحد

16

1

11

آشنایی با اصول و قواعد چاپ و ویرایش

3148/0512/94ه

واحد

24

-

12

 

کاربرد نظریه های یادگیری درآموزش

3204/0512/94ه

واحد

43

3

13

انگیزش و یاددهی اثربخش

3210/0512/94ه

واحد

16

1

14

الگویادگیری گروهی

3211/0512/94ه

واحد

32

2

15

آشنایی با اصول طراحی سوالات امتحانی

7059/0512/94ه

واحد

8

-

16

کاربرداصول ومفاهیم مشاوره درایجادرابطه انسانی مطلوب بادانشجویان

1845/0512/94ه

        واحد

8

5/0

17

اصول برنامه ریزی آموزشی

2272/0512/94ه

واحد

24

-

18

تافل

3107/0512/94ه

واحد

320

20

19

شرایط علمی واجرایی شرکت درکنفرانس ها

3117/0512/94ه

واحد

16

1

20

تافل 1

3141/0512/94ه

واحد

30

-

21

تافل2

3143/0512/94ه

واحد

30

-

22

درآمدی برامر به معروف ونهی ازمنکر

3145/0512/94ه

واحد

12

-

23

آینده پژوهی

9038/0512/94ه

واحد

24

5/1

24

معرفت شناسی اسلامی

7049/0512/94ه

واحد

16

1

25

اصول تعلیم وتربیت اسلامی

7050/0512/94ه

واحد

16

1

26

ارتقاء کیفیت تدریس برمبنای بکارگیری طراحی آموزشی

7131/0512/94ه

واحد

16

1

27

جایگاه ونقش جامعه دانشگاهی در شرکت ها و موسسات دانش بنیان

7141/0512/94ه

واحد

16

1

28

سرقت علمی

7143/0512/94ه

واحد

8

5/0

29

کرسی های نظریه پردازی نقدومناظره

9004/0512/94ه

واحد

8

5/0

30

آشنایی باقوانین سرقت ادبی وراه های کنترل آن به صورت onlin

9051/0512/94ه

واحد

12

-

31

اخلاق حرفه ای

2301/0512/94ه

واحد

24

5/1

32

آشنایی با نرم افزارxepersian

7148/0512/94ه

واحد

16

1

33

مدیریت شبکه های علمی وشبکه های تحقیقاتی مندلی

7129/0512/94ه

واحد

16

1

34

وصایای حضرت امام خمینی(ره)

6087/0512/94ه

واحد

16

1

35

روش های برقراری ارتباط موفق

1110/0512/94ه

واحد

16

1

36

روش شناسی مطالعات دینی

3112/0512/94ه

واحد

28

5/1

37

ارتقاء کیفیت تدریس برمبنای استفاده از هوش هیجانی

7113/0512/94ه

واحد

8

5/0

38

آشنایی باآیین نامه جدید ارتقاء اعضای هیات علمی

7110/0512/94ه

واحد

8

5/0

39

راهبردهای هوش معنوی درمهارتهای زندگی

6069/0512/94ه

واحد

16

1

40

بررسی وتحلیل فرق مختلف موجود دردوران معاصر

8133/0512/94ه

واحد

16

1

41

cv

3105/0512/94ه

واحد

8

5/0

42

تربیت مدرسان ارزشیابی تحصیلی

7112/0512/94ه

واحد

16

1