سیاستها و اهداف

عمده ترین سیاستها و اهداف معاونت برنامه ریزی در طی برنامه ی راهبردی ششم دانشگاه 

سیاستها

اهداف کلان

مهم ترین اقدامات اجرایی

-۱ نهادینه سازی فرهنگ برنامه ریزی

-۲ بسترسازی توسعه اقتصاد دانش بنیان

-۳ تجاری سازی محصولات علمی، پژوهشی و فرهنگی

-۴ نهادینه سازی نظام سنجش عملکرد و تعالی سازمانی

-۵ بهبود مستمر روشها، فرآیندها و ارتقای سیاست عدم تمرکز

-۶ توانمندسازی کارکنان و توسعه دورههای آموزشی کوتاه مدت و تخصصی

-۷ نهادینه سازی تفکر آینده پژوهی و آینده شناسی در دانشگاه

 ۱- چابک سازی تشکیلات سازمانی و اصلاح نمودار سازمانی

-۲ تجاری سازی چرخه تولیدات پژوهشی در داخل واحد

-۳ تعیین عملکرد واحدها بر اساس میزان تحقق برنامه های پیش بینی شده

-۴ حداکثر صرفه جویی در تدوین چارت سازمانی واحدها به منظور کاهش هزینه های جاری دستمزد و حقوق

-۵ ایجاد نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

-۶ اصلاح فرآیندها و روزآمد نمودن نظام تشکیلات و سازمان دهی

-۷ بهره گیری از نتایج مطالعات و پژوهشها در برنامه ریزی و ترسیم وضعیت آینده دانشگاه

 ۱- اجرای طرح تجمیع 3، کاهش بروکراسی، چابک سازی و کاهش فرایندهای اداری دانشگاه

-۲  استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

-۳ راه اندازی سامانه سنجش عملکرد و تعالی سازمانی

-۴ راه اندازی و اجرای سامانه پایش برنامه های راهبردی و عملیاتی دانشگاه

-۵  تجاری سازی فعالیت های تحقیقاتی، علمی و فناوری و فرهنگی، از طریق توسعه شرکت های دانش بنیان