شرح وظایف

شرح وظایف شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان استان مرکزی

 

۱- تشکیل  جلسات کمیته برنامه ریزی و بودجه ریزی استان و انجام وظایف محوله

۲- تشکیل حلسات کمیته ارزیابی و عملکرد برنامه ها و  فعالیت های استان و انجام وظایف محوله

۳- پیشنهاد شش نفر از استادان و صاحب نظران عالی رتبه اقتصادی و کارآفرینان استان به دبیر هیات امنای استان جهت عضویت در شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان

۴- همکاری با دبیر هیات امنای استان در ارزیابی فعالیت های مختلف واحد ها  و مراکز آموزش استان بر اساس استاندارها و شاخص های ابلاغی سازمان مرکزی دانشگاه

۵- تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف ، مصوبات ، دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی با هماهنگی دبیر هیات امنای استان و شوراهای تخصصی استان و ارائه آن به سازمان مرکزی دانشگاه

۶- بررسی و اضهار نظر در مورد پیشنهادهای ارائه شده توسط واحد ها و مراکز آموزشی تحت نظارت استان در زمینه نحوه اجرا ، تغییر و تعدیل در برنامه ها و طرح های در دست اجرای آنها وارائه به دبیر هیات امنای استان

۷- همکاری با رئیس دبیر خانه هیات امنای استان برای تجمیع ، تایید نهایی و ارسال آمار و اطلاعات دانشجویی ، فرهنگی ورزشی ، آموزشی ، پژوهش و فناوری و عمرانی و ....در خواستی سازمان مرکزی از واحد ها و مراکز آموزشی استان

۸- همکاری در پایش مستمر گزارش عملکرد واحد ها و مراکز آموزشی

۹- همکاری با دبیر هیات امنای استان برای بلفیق و تنظیم بودجه سالانه پیشنهادی واحد ها و مراکز آموزشی استان با همکاری روسای واحد ها وجهت ارائه به هیات امنای استان

۱۰- همکاری در پایش و مطالعه مداوم و مستمر در تشکیلات واحدهای تابعه ، وظایف و روشهای اجرایی بمنظور جلوگیری از تکرار، تداخل ، بهبود روشهای کار و ارائه پیشنهادات به دبیر هیات امنای استان جهت اصلاح و طی مراحل قانونی

۱۱- همکاری در برگزاری مستمر کارگروههای تخصصی در امور اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان بمنظور کاهش وابستگی بودجه دانشگاه به منابع شهریه

۱۲- هماهنگی و تنظیم در اجرای برنامه های آموزشی برای مدیران واعضای هیات علمی و کارشناسان و کارکنان واحد های دانشگاهی و مراکز آموزشی استان و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در چارچوب برنامه های ابلاغی معاونت برنامه ریزی دانشگاه

۱۳- اجرای سایر وظایف محوله و مرتبط با حوزه مسئولیت شورا